2.8 C
Sompolno
czwartek, 22 lutego, 2024
Strona głównaAktualnościZapisy do gry miejskiej

Zapisy do gry miejskiej

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

Owocowe Sompolno

I Organizatorzy

 1. Organizatorem gry jest Gmina Sompolno.

2.Współorganizator: Stowarzyszenie Sady Sompolna

II Warunki uczestnictwa  

 1. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w grze muszą posiadać ze sobą pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w grze (załącznik nr 1). Zgodę należy dostarczyć przed rozpoczęciem Gry. Dzieci do lat 16 mogą wziąć udział w Grze pod opieką rodzica lub opiekuna/nauczyciela.
 2. Zapisy grup do udziału w grze przyjmowane są do dnia 26.09.2017r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sompolnie bądź pod adresem gmina@sompolno.pl Każdy zespół otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Karta zgłoszenia musi koniecznie zawierać nr tel. i adres e-mail lidera, w celu kontaktu i przesyłania wskazówek przez organizatorów.
 3. Ilość uczestników gry jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Udział w grze jest bezpłatny.
 5. Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie listy obecności.
 6. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia.

III. Komisja Gry Miejskiej

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu gry miejskiej, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do gry miejskiej oraz dokonania wyboru zwycięzców gry miejskiej, organizator powoła komisję gry miejskiej. W skład komisji gry miejskiej wejdą osoby oddelegowane przez organizatora oraz współorganizatora.

 1. Zasady Gry

1.Gra odbędzie się 30 września 2017 roku na terenie miasta Sompolno, rozpocznie się o godzinie 11.00. Czas trwania gry: ok. 3 godz.

2.Miejscem rozpoczęcia gry jest boisko przy Urzędzie Miejskim w Sompolnie.

3.Gra polega na odnalezieniu miejsc wskazanych na karcie i wykonanie zadań specjalnych, które doprowadzą do celu gry – ułożeniu i odgadnięciu finałowego hasła. Szczegóły realizacji tych celów zostaną podane uczestnikom gry przed jej rozpoczęciem.

4.W grze uczestniczą Zespoły. Warunkiem udziału w grze jest rejestracja zespołu liczącego od 3 do 6 osób. Jeden Uczestnik może być członkiem tylko jednego Zespołu.

Członkowie Zespołu muszą poruszać się razem. W każdym punkcie gry liczba graczy w Zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy zgłoszoną w formularzu rejestracyjnym. W razie niezgodności gracze mogą zostać zdyskwalifikowani. Jeśli, któryś z uczestników nie będzie mógł kontynuować gry, wówczas należy niezwłocznie o tym fakcie poinformować organizatorów. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy pozwolą kontynuować grę pozostałym członkom zespołu

 1. Każda z osób uczestniczących w grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w grze. Organizatorzy nie zapewniają opieki medycznej osobom uczestniczącym w grze.
 2. Uczestnicy powinni zadbać o odpowiedni ubiór (zwłaszcza buty), a także (w razie niepogody) o odpowiednie akcesoria chroniące przed deszczem.
 3. Podczas gry każdy Zespół musi posiadać sprawnie działający telefon komórkowy za pośrednictwem którego będzie mógł (w razie konieczności) skontaktować się z Organizatorem.
 4. Podczas gry każdy Zespół otrzyma Kartę Drużyny.
 5. Po trasie gry gracze poruszają się pieszo. W czasie gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

10.W przypadku naruszenia przez gracza lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom, bądź niszczenia wskazówek, Organizatorzy gry mają prawo wykluczenia go z dalszej rozgrywki w dowolnym momencie.

 1. Wyłanianie zwycięzcy

1.W grze zwycięży Zespół, który pokona trasę w jak najkrótszym czasie oraz poprawnie zapisze finałowe hasło

 1. Odczytanie wyników i wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu gry i sprawdzeniu poprawności hasła.
 2. Postanowienia Końcowe

1.Regulamin gry znajduje się na:

stronie internetowej www.sompolno.pl oraz na profilu facebook.com/sompolnoPL

2.W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nie objętych regulaminem, głos rozstrzygający należy do organizatorów.

3.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub przedłużenia gry z ważnych przyczyn.

4.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych przyczyn.

 1. Zgłoszenie udziału w grze jest równoznaczne z potwierdzeniem, że każdy z członków Drużyny:

– zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na wzięcie udziału w grze na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

-wyrażeniem przez każdego z członków Drużyny zgody na przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia gry

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883).

-wyrażeniem przez każdego z członków Drużyny(Uczestników) zgody na opublikowanie na stronach internetowych Organizatorów wizerunku Uczestnika.

Organizatorzy Gry Miejskiej

W LINKU PONIŻEJ REGULAMIN ORAZ KARTA ZGŁOSZEŃ ORAZ PISEMNA ZGODA RODZICÓW:

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ 
KARTA ZGŁOSZENIA+ ZGODA RODZICÓW

Podpisując zgłoszenie oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem gry miejskiej  Owocowe Sompolno dostępnym na stronie internetowej www.sompolno.pl Przed oddaniem karty w sekretariacie Urzędu Miejskiego lub wysłaniem e-maila na adres: gmina@sompolno.pl, upewnij się że:

– gracze niepełnoletni w Twoim Zespole mają podpisaną zgodę opiekuna na udział w grze (znajdziesz ją na końcu regulaminu)

– Lider Zespołu jest osobą pełnoletnią,

– Członkowie Zespołu zapoznali się z regulaminem.

– Jeśli wysyłałeś kartę zgłoszenia mailowo, przynieś wypełnioną kartę i zgody rodziców na start gry.

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu : (63) 2714054 wew. 217.

POWIĄZANE

Popularne wpisy

Ostatnio komentowane