Dziś jest:

Program Rodzina 500+

Autor: / Możliwość komentowania Program Rodzina 500+ została wyłączona / 237 Wyświetleń / 20 marca 2017

W ostatnich latach w Polsce współczynniki dzietności kształtowały się na bardzo niskim poziomie. Aby temu zapobiec Rząd Polski podjął działania mające na celu tworzenie zachęt do podejmowania decyzji o rodzicielstwie.
Wśród instrumentów polityki prorodzinnej należy wymienić Program Rodzina 500 +. Większość badań pokazuje, że pozytywny wpływ na dzietność mają transfery pieniężne (świadczenia i ulgi). Po wprowadzeniu Programu 500 + wzrost wskaźnika dzietności w gminie Sompolno w 2016 roku jest zauważalny. Do tej pory rodziło się rocznie od 65 do 75 dzieci, natomiast w roku 2016 odnotowano 93 urodzenia (dane z działu świadczeń rodzinnych M-GOPS Sompolno). Do programu 500 + Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie przygotował się należycie. Ponad 80 % pierwszych wniosków było przyjętych już w miesiącu kwietniu 2016 roku. Pracownicy byli przeszkoleni, pomagali wnioskodawcom wypełnić odpowiednio dokumenty. W przypadku wniosków na pierwsze dziecko, gdzie świadczenie jest uzależnione od wysokości dochodów rodziny, pracownicy w kolejnych miesiącach weryfikowali dochody rodziny z przedstawionych dokumentów, a wydrukiem z Systemu Empatia. W wielu wnioskach wystąpiły rozbieżności. Wnioskodawcy często ukrywali swoje dochody, podawali błędnie kwoty. Niestety takie sprawy często kończą się wydaniem decyzji o nienależnie pobranych środkach z koniecznością zwrotu za pobrany okres.
W okresie od 01.04.2016r. do 31.12.2016r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie wypłacił świadczenia wychowawcze w ilości 11 801 dla 868 rodzin w łącznej kwocie 5 900 115,10 zł

 

Wyszczególnienie

 

Ilość:

 

Świadczenie wychowawcze z tego:

 
-wnioski złożone na pierwsze dziecko 807
– wnioski złożone na drugie i kolejne dziecko 194
– wnioski złożone drogą papierową 966
– wnioski złożone drogą elektroniczną 35
– wnioski przekazane przez organ właściwy do rozpatrzenia Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej  

63

 

Świadczenia wychowawcze z tego:

 

 
Decyzje przyznające świadczenie wychowawcze 923
Decyzje odmowne 40
Decyzje marszałka województwa 4
Decyzje przyznające świadczenie w rodzinie, gdzie członkiem jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności  

40

Wnioski oczekujące na rozpatrzenie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. 34

 

  • Rodziny pobierające świadczenie wychowawcze w przypadku, których dochód uzyskiwany jest z gospodarstwa rolnego-198 rodzin
  • Rodziny pobierające świadczenie wychowawcze w przypadku, których dochód uzyskiwany jest z prowadzenia własnej działalności gospodarczej na zasadach zryczałtowanych lub karty podatkowej-35 rodzin
  • Rodziny pobierające świadczenie wychowawcze w przypadku, którym przynajmniej jeden z rodziców nie uzyskuje dochodu-435 rodzin
  • Rodziny pobierające świadczenie wychowawcze w przypadku, gdy opiekę nad dzieckiem sprawuje tylko jeden rodzic-101 rodzin

Przeczytaj również:

Ograniczenia w obsłudze interesantóww Urzędzie Miejskim w Sompolnie

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców od dnia 19 marca 2020 roku do odwołania zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Sompolnie. 

1. Sprawy należy załatwiać drogą telefoniczną, pocztową, faksem, za pomocą poczty elektronicznej lub E-PUAP.

2. W wyjątkowych przypadkach, w sprawach niecierpiących zwłoki, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta w urzędzie tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym i rozpoznaniu sprawy przez pracownika merytorycznego.

W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie należy ściśle stosować się do wyznaczonej daty i godziny ustalonej wizyty.

3. Punkt kasowy SGB Wierzbinek znajdujący się w siedzibie urzędu zostaje zamknięty. 

 

4. Powyższe ograniczenia nie dotyczą:

- sporządzenia aktu zgonu

- wydania dowodu osobistego

 

Dane kontaktowe:

tel: 63 271 40 54

mail: gmina@sompolno.pl

E-PUAP: /umsompolno/skrytka

Wszelkie pozostałe dane kontaktowe znajdą Państwo na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.sompolno.bip.net.pl


Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus Infolinia NFZ: 800 190 590