2.8 C
Sompolno
niedziela, 2 kwietnia, 2023

Wnioski mrozowe 2014

W zwi?zku ze zg?oszeniami przez producentów rolnych szkód powsta?ych na skutek „przymrozków wiosennych”, Burmistrz Miasta Sompolno potwierdzi? wyst?pienie kl?ski ?ywio?owej i powiadomi? o tym fakcie Wojewod? Wielkopolskiego.
W zwi?zku z powy?szym Urz?d Miejski w Sompolnie informuje, ?e na stronie internetowej urz?du (www.sompolno.pl) w zak?adce rolnictwo i w Urz?dzie Miejskim w Sompolnie pok. 25 do odbioru s? wnioski o oszacowanie powsta?ych szkód. Oszacowaniu podlegaj? uprawy, w których stopie? szkód jest wy?szy ni? 30%.
Wype?nione wnioski nale?y sk?ada? do dnia 02.06.2014r. w Urz?dzie Miejskim w Sompolnie pok. nr 25.

Burmistrz Miasta Sompolno
Andrzej Kossowski

POBIERZ WNIOSEK

POWIĄZANE

Popularne wpisy

Ostatnio komentowane